قواعد و ضوابط چاپ كتاب

قواعد و ضوابط چاپ كتاب

قواعد و ضوابط چاپ كتاب

قواعد و ضوابط چاپ كتاب

قواعد و ضوابط چاپ كتاب | Rules and Standards for Publishing Books

تعریف کتاب

يونسكو مفهوم كتاب را چنين تعريف كرده است:
نشرية فرهنگي غيردوره اي كه بدون شمارش جلد، چهل و نه صفحه يا بيشتر داشته باشد.

ديدگاه سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران:هر اثر چاپ ي ك ه ب ه منظور ارائ ه ب ه عموم انتشار يافت ه و بي ش از ۲۵ صفحه داشته باشد، كتاب محسو ب مي شود. نشريات و ادواريها كتاب به حساب نمي آيند.

عناصر اصلي در چاپ کتاب | قواعد و ضوابط چاپ كتاب

در نشر هر كتاب علاوه بر محتواي آن، كه نويسنده مسئول تام آن است، عناصر ديگري نيز وجود دارندكه عدم رعايت آن ها از ارج و قدر كتاب مي كاهد.

۱- عناصر مهم در كتاب هاي تأليف:

– نام نويسنده (يا نويسندگان) به طور كامل
– نام كتاب به طور كامل
– مشخصات نشر (شامل نام ناشر، تاريخ نشر، محل نشر و نام چاپخانه)
– تيراژ
– نوبت ويرايش
– نوبت چاپ
– قيمت كتاب

قواعد و ضوابط چاپ كتاب در پیشگامان مسیر دانش

۲- عناصر مهم در كتاب هاي ترجمه:

اگر كتاب ترجمه است، علاوه بر عناصر ذكر شده، اطلاعات زير نيز بايد به كتاب اضافه شود:
– نام نويسنده به زبان اصلي علاوه بر زبان فارسي
– نام كتاب به زبان اصلي يا زباني كه ترجمه از روي آن صورت گرفته است
– تاريخ انتشار كتابي كه ترجمه از روي آن صورت گرفته است
– نام مترجم (يا مترجمان) به طور كامل

چاپ کتاب فوری | چاپ کتاب | چاپ کتاب دیجیتال  | چاپ کتاب ترجمه | چاپ افست کتاب | اخذ مجوز کتاب  | اخذ فیپا  | دریافت فیپا  | چاپ دیجیتال کتاب با تیراژ محدود | چاپ دیجیتال کتاب با تیراژ کم | چاپ کتاب دانشگاهی | چاپ کتاب فارسی | اخذ مجوز کتاب  | چاپ کتاب ارزان  | تبدیل تز به کتاب | خدمات چاپ کتاب  | چاپ کتاب با تیراژ کم

ويژگي هاي ظاهري کتاب

ویزگی های ظاهری کتاب می تواند در مکان های مختلف همچون دانشگاه ، مراکز علمی و کتابخانه ای و فرهنگ عمومی با یکدیگر تفاوت داشته باشید.

كتاب از نظر ظاهر ويژگي هاي خاصي دارد كه اهم آن هاعبارت اند از:

الف. جلد
ب. صفحات مقدماتي
ج. متن
د. صفحات انتهايي

اجزاء ظاهري كتاب در يك نگاه

اجزای ظاهری کتاب در یک نگاه

ويژگي هاي ظاهري: جلد

(cover) 1. جلد
پوشش بيروني كتاب است كه صفحات آن را به يكديگر متصل كرده و از آن ها محافظت مي كند. معمولاً بر دو نوع است: جلد شميزي، جلد مقوايي. ترتيب چاپ روي جلد كتاب عبارت است از:

نام مؤلف، نام كتاب،
نام ناشر، همچنين به ندرت پاره اي از جزييات ديگر؛ از جمله شماره ويراست.
در كتاب هاي ترجمه نخست نام مؤلف، سپس عنوان كتاب و نام مترجم چاپ مي شود، بهتر است پيش از نام مترجم كلمه ترجمة يا مترجم را اضافه نمود.

۲٫ روكش
عبارت است از پوشش كاغذي كه براي محافظت جلد يا زيبايي روي آنكشيده مي شود. اطلاعات روي جلد بر روي روكش چاپ مي شود.

۳٫ لبه برگردان روكش(flap)
روكش معمولاً از جلد كتاب بزرگتر است و مقداري از آن در دو طرف تا مي خورد و در داخل، ميان جلد و بدنه كتاب قرار مي گيرد. اين قسمت را لبه برگردان مي نامند.
معمولاً سطح داخلي لبه برگردان ها به شرحي كوتاه دربارة كتاب و نويسنده آن اختصاص داده مي شود. گاه مطلب از لبه برگردان اول كتاب به لبه برگردان آخر كتاب ادامه مي يابد.

۴٫ عطف (spine)
بخش مياني جلدهاي دو طرف و در واقع لبه جلد و ستون فقرات كتاب محسوب مي شود. در عطف كتاب عنوان يا خلاصه اي از آن، نام مؤلف، مترجم و آرم ناشر ارائه مي شود.

۵٫ پشت جلد(back cover) آخرين سطح جلد كتاب است و معمولاً مطالبي درباره نويسنده، يا كتاب يا مشخصات كتاب (نام كتاب، نام مؤلف، آرم ناشر، نام ناشر) به زبان انگليسي و باركد چاپ مي شود.
در كتاب هاي ترجمه لازم است زبان انتخاب شده زبان متن اصلي باشد.

صفحات مقدماتي کتاب |قواعد و ضوابط چاپ كتاب

صفحات مقدماتي قبل از متن اصلي كتاب قرار مي گيرد و شامل اين قسمت هاست:

۱٫ آستر بدرقه (endpaper)
ورقي سفيد كه نيمي از آن به جلد چسبانده مي شود و نيم ديگر آزاد قرار مي گيرد. گاه ممكن است روي سراسر آستر بدرقه نقشه يا چيزهاي ديگر چاپ شود.
(half-title page) 2. صفحه نيم عنوان عنوان كتاب يا نام مؤلف به صورت مختصر بيان مي شود. پشت صفحه نيم عنوان معمولاً خالي است.

 ۳٫ لوحه آغازين (frontispiece)
ورقه مصور و تزيين شده كه مربوط به موضوع كتاب است. همه كتاب ها لوحه آغازين و صفحه نيم عنوان را ندارند.

۴٫ صفحه عنوان (title page)

صفحه عنوان براي كتاب بسيار ضروري است و اهميتي به مراتب بيشتر از جلد دارد .

در آن عنوان كامل كتاب، عنوان فرعي، نام مؤلف يا مؤلفان همراه با ويژگي هاي تحصيلاتي و موقعيت هاي اجتماعي و علمي، نام ويراستار، نام مصور يا مترجم، نام مقدمه نويس، نوبت ويرايش كتاب (اگر چاپ اول نباشد) و سرانجام مشخصات انتشار (علامت ناشر، نام كوتاه ناشر و شهر(هاي) اداره(هاي) مركزي ناشر) قرار مي گيرد.

 ۵٫ صفحه حق مؤلف (copyright page)

درپشت صفحه عنوان قرارمي گيرد ودرآن اطلاعات فهرست نويسي پيش ازانتشار(فيپا)ونام كتاب، مؤلف (مؤلفان)،مترجم (مترجمان)، ناشر، نشاني ناشر،محل،تاريخ ونوبت چاپ،شمارگان،قيمت،شابك كتاب ارائه مي شود.

۶٫ صفحه اهدا (dedication page)

درصورتي كه كتاب به كسي اهداشده باشد، اين مطلب پس ازصفحه حق مؤلف درصفحه فردقرارمي گيرد. پشت صفحه اهدا معمولاً خالي مي ماند.

۷٫ يادداشت ناشر يا پيشگفتار مترجم(foreword)

قبل از پيشگفتار مؤلف قرار مي گيرد. اگر پيشگفتار توسط فرد ديگري تهيه شود، نام مؤلف پيشگفتار در پايان سمت چپ و اگر لازم باشد نام محل و تاريخ يك سطر پايين تر از نام مؤلف چاپ مي شود.

 ۸٫ پيشگفتار (preface)

معمولاً كوتاه است، درپيشگفتارمؤلف واردجزييات كتاب نمي شود و اين كار را در مقدمه يا در خود متن انجام مي دهد.

۹٫ سپاسگزاري و قدرداني(acknowledgement)

مؤلف در اين قسمت از اشخاصي كه او را به شيوه هاي گوناگون ياري داده اند يا با او همكاري كرده اند يا در كار چاپ توجه خاصي مبذول داشته اند، و غيره، سپاسگزاري مي كند.

 ۹٫ فهرست مطالب (table of contents)
عبارت است از فهرست عنوان ها، بخش ها و فصل ها به ترتيبي كه دركتاب قرار گرفته اند و شماره صفحه شروع هريك درمقابل آن ها ذكر مي شود.
فهرست مطالب از ضروريات هر كتاب است. اگر كتاب تصويرها و جدول هاي زيادي داشته باشد به ترتيب فهرست تصويرها و فهرست جدول ها چاپ مي شود.

محل قرار گرفتن آن بعد از
پيشگفتار، و اگر كتاب پيشگفتار نداشته باشد بعد از صفحه عنوان است.

ويژگي هاي ظاهري کتاب : متن

متن كتاب بخش اصلي و بدنه كتاب است و به صورت فصل هاي متعدد ارائه مي شود. بعد از صفحه فهرست مطالب، اگر كتاب مقدمه داشته باشد ابتدا مقدمه و سپس متن مي آيد. آنچه در مورد اين دو قسمت از نظر شكل ظاهري قابل گفتگوست:

پاراگراف بندي؛ نقطه گذاري؛ پانويس يا زيرنويس، نوشتن نقل قول در زيرنويس قواعد و ضوابط خاصي دارد؛ شماره بندي داخل فصول يا متن، در صورتي كه لازم باشد فصول، بخش ها، بندها و مطالب مهم كتاب شماره بندي شود، بهتر است براي اين منظور از استاندارد تعيين شده پيروي شود.

صفحه گذاري، در صفحه گذاري بهتر است از ابتداي پيشگفتار از عدد ۱ شروع شود و تا انتهاي كتاب (شامل فهرست ها، كتابنامه و ضمايم) با اعداد ترتيبي ادامه يابد

(بكاربردن شماره هاي حرفي مثل يك، دو، سه و غيره براي پيشگفتار و مقدمه بلامانع است ولي شيوه اول بهتر است).
صفحه اول در پيشگفتار، فهرست مندرجات، مقدمه، فصل ها، فهرست ها و ضمايم مختلف بايد روي عدد فرد قرار بگيرد و از دو سوم صفحه شروع شود. صفحات دست چپ كتاب داراي شماره فرد و صفحات دست راست داراي شماره زوج است.

ويژگي هاي ظاهري کتاب : صفحات انتهايي قواعد و ضوابط چاپ كتاب

پيوست ها وساير مطالب بعدازمتن كه به خصوص دركتاب هاي علمي اهميت بسياري دارند عبارت اند از:

 ۱٫ كتابنامه (bibliography)

شامل فهرست كلي منابع اطلاعاتي مانند كتاب ها يا مقالات مختلف كه نويسنده براي نگارش كتاب از آن ها بهره گرفته است. نويسندگان برحسب ضرورت يا سليقه شخصي كتابنامه
را گاه در آخر هر فصل، گاه در آخر كتاب به صورت مآخذ و منابع و گاه در زير صفحه مي آورند. كتابنامه نويسي و پانويسي داراي قواعد و ضوابط خاص خود است.

 ۲٫ واژه نامه (glossary)

كتاب هاي ترجمه شده بهتر است واژه نامه داشته باشند. واژه نامه عبارت است از فهرستي از واژه ها به ترتيب الفبايي كه در برابر آن ها، توضيح كوتاهي درباره معناي آن ها، يا معادل هاي آن ها دريك زبان ديگر، يامعادل و توضيح باهم آورده مي شوند.
معمولاً واژه نامه داراي جنبه تخصصي است.
تنظيم واژه نامه در كتاب هاي علمي براي خوانندگان، نويسندگان و مترجمان، و هم براي فرهنگ و پيشرفت زبان به طور كلي، سودمند است.

 ۳٫ فهرست يا نمايه (index)

واژه ها و كلمه هاي كليدي موجود در متن است كه به ترتيب الفبايي تنظيم شده و شماره صفحه يا صفحاتي كه كلمه در آن يافت مي شود نيز در مقابل آن ذكر مي شود.
مثلاً فهرست نام كسان، فهرست اسامي اماكن، فهرست نام هاي جغرافيايي، فهرست موضوع ها و غيره. گاه همه فهرست ها در هم ادغام مي شوند و پس از تنظيم در يك رديف الفبايي به نام درآخر كتاب قرارمي گيرند.

« فهرست » يابه اختصار « فهرست عام » فهرست يا نمايه بخصوص در كتاب هاي علمي از ضروريات است و وجود آن در كتاب مبين درجه علمي و تحقيقاتي بودن اثر است.

۴٫ صفحه عنوان لاتين

به دليل همكاري هاي بين المللي وبخصوص به تحقق رساندن طرح هاي:
ايجاد كتابشناسي ،UBC (Universal Bibliographic Control) -جهاني دسترسي ،UAP (Universal Availability of Publications) – جهاني به انتشارات لازم است همه كتاب ها صفحه عنوان لاتين داشته باشند. مطالب صفحه عنوان لاتين دقيقاً ترجمه صفحه عنوان فارسي است.
هر گاه كتابي در ايران به زبان خارجي منتشر شود، گذاشتن صفحه عنوان فارسي، علاوه بر لاتين، الزامي است.

قطع كتاب

قطع كتاب نيز يكي از ويژگي هاي كتاب است. قطع عبارت است از اندازه كتاب، يعني طول و عرض آن، كه بر حسب سانتيمتر ارائه مي شود. قطع هاي رايج در ايران عبارت اند از:

 •  ۳۴x 11 بياضي بزرگ ۲۴ x جيبي ۱۵
  ۲۲x 12 رحلي كوچك ۲۹ x پالتويي ۲۱
  ۲۴x 14 رحلي بزرگ ۳۴ x رقمي ۲۱
  ۳۴x 21 قطع سلطاني ۴۹ x خشتي (مربعي) ۲۱
  ۲۹ (در اين قطع عرض كتاب بيشتر است) x بياضي ۲۲
  ۱۷x وزيري ۲۴

مراحل قبل از چاپ کتاب

۱- (ISBN) دريافت شماره شابك
۲٫ دريافت فهرست نويسي پيش از انتشار (فيپا)
۳٫ پرينت نهايي (صحافي و غلط گيري) همراه با لوح فشرده حاوي يك فايل با فرمتPDF

اشاعه اطلاعات کتاب

تهيه نسخه الكترونيك
ارائه ۱ نسخه الكترونيك و ۲ نسخه چاپي كتاب به كتابخانه

اجراي قانون واسپاري عضويت در كنسرسيوم محتواي ملي همكاري در پروژه آرشيو كتاب (گوگل بوكز ايران)

– بازاريابي
– شناسايي خريداران و خوانندگان بالفعل و بالقوه؛
– تهيه اطلاعيه ها و آگهي هاي مربوط به خبر پيش از انتشار؛
– اعلام خبر انتشار كتاب در مطبوعات و نشريات كتاب؛
– و…

فوايد واسپاري کتاب

۱٫ از جنبه فرهنگي: حفظ و نگهداري نسخه اي از اثر در كتابخانه ملي بر غناي گنجينه ملي كشور خواهد افزود.
۲٫ از جنبه اطلاع رساني: تهيه اطلاعات مستند اثر مطابق استانداردهاي فني و تخصصي كتابداري و ارائه اطلاعات مربوط در بانك هاي اطلاعاتي، موجب شناسايي و معرفي بيشتر اثر مي شود.
۳٫ تسهيل آزادي دسترسي شهروندان به منابع و انتشارات ملي جهت تحقيق و پژوهش.

قواعد و ضوابط چاپ كتاب | موسسه پیشگامان مسیر دانش | چاپ کتاب
چاپ کتاب فوری | چاپ کتاب | چاپ کتاب دیجیتال  | چاپ کتاب ترجمه | چاپ افست کتاب | اخذ مجوز کتاب
| اخذ فیپا  | دریافت فیپا  | چاپ دیجیتال کتاب با تیراژ محدود | چاپ دیجیتال کتاب با تیراژ کم
چاپ کتاب دانشگاهی | چاپ کتاب فارسی | اخذ مجوز کتاب  | چاپ کتاب ارزان
تبدیل تز به کتاب | خدمات چاپ کتاب  | چاپ کتاب با تیراژ کم | قواعد و ضوابط چاپ كتاب

قواعد و ضوابط چاپ كتاب | قواعد و ضوابط چاپ كتاب | قواعد و ضوابط چاپ كتاب

قواعد و ضوابط چاپ كتاب

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *