واریز هزینه

واریز هزینه

 در این بخش میتوانید هزینه خدمات را از طریق کارت به کارت، واریز به حساب پرداخت نمایید.

نام بانک

شماره حساب

شماره کارت

نام صاحب حساب

بانک ملی

۶۰۳۷۹۹۷۳۵۵۱۴۷۸۰۳

محمد مهدی مقیمی