آرشیو: اخبار

تایید ۴۷ درصد رشته شهرهای بدون مجوز دکتری آزاد
تایید ۴۷ درصد رشته شهرهای بدون مجوز دکتری آزاد

در یک سال گذشته تنها یک مورد مجوز راه اندازی دوره  دکتری تخصصی  به دانشگاه های غیرانتفاعی  کشور داده شده. معاون آموزشی وزارت علوم از اعمال سختگیری برای راه اندازی رشته های دکتری خبر داد.

اسامی پذیرفته شدگان دوره دکتری بدون آزمون دانشگاه صنعتی شیراز
اسامی پذیرفته شدگان دوره دکتری بدون آزمون دانشگاه صنعتی شیراز

اسامی پذیرفته‌شدگان در مرحله مصاحبه دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان سال ۱۳۹۴ دانشگاه صنعتی شیراز اعلام شد.

اعلام زمان مصاحبه ۳ رشته دیگر دکتری دانشگاه آزاد اسلامی
اعلام زمان مصاحبه ۳ رشته دیگر دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی از اعلام زمان مصاحبه سه رشته دکتری تخصصی این دانشگاه خبرداد.

منابع نهایی آزمون دکتری تخصصی ۹۵
منابع نهایی آزمون دکتری تخصصی ۹۵

منابع نهایی آزمون دکتری تخصصی ۹۵ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺛﺒﺖﻧـﺎم و ﺷـﺮﻛﺖ در آزﻣـﻮن ورودی دوره دﻛﺘـﺮی (Ph.D) ﺳـﺎل ۱۳۹۵ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮاﺳﺎس آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ آزﻣﻮن ورودی دﻛﺘﺮی (Ph.D) ﻣﺼـﻮب ۹۴/۲/۱ و ﻣﺼـﻮﺑﺎت ﺷـﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در…

پذیرش یک نفر در دوره دکتری بدون آزمون دانشگاه هنر
پذیرش یک نفر در دوره دکتری بدون آزمون دانشگاه هنر

اسم و مشخصات نفر پذیرفته شده دکتری بدون آزمون  استعداد های درخشان سال تحصیلی  ۹۵- ۹۴ دانشگاه هنر تهران اعلام شد.

نحوه پذیرش دوره دکتری تخصصی سال ۱۳۹۵
نحوه پذیرش دوره دکتری تخصصی سال ۱۳۹۵

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور نحوه پذیرش داوطلبان آزمون دکتری تخصصی سال ۹۵ را مشخص کرد .