برچسب: تکمیل ظرفیت دکتری ۹۴

تکمیل ظرفیت دکتری ۹۴ ؛ پذیرشی که تکذیب نشد
تکمیل ظرفیت دکتری ۹۴ ؛ پذیرشی که تکذیب نشد

با این که هیچ خبری مبنی بر پذیرش تکمیل ظرفیت دکتری ۹۴ منتشر نشده، اما نبود این پذیرش نیز با قطعیت اعلام نشده است.