معاون آموزشی وزارت علوم از اعمال سختگیری برای راه اندازی رشته های دکتری خبر داد.